White Wine

Three Thieves, Monterey, California Cabernet Sauvignon or Pinot Grigio 5 oz oz. – $14, Bottle – $40